عوامل تاثیرگذار در بکارگیری مدل خود مراقبتی اورم: تحلیل محتوا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عوامل تاثیرگذار در بکارگیری مدل خود مراقبتی اورم: تحلیل محتوا :

عوامل تاثیرگذار در بکارگیری مدل خود مراقبتی اورم: تحلیل محتوا

مقدمه و هدف :

استفاده از تئوری پرستاری برای ساختاربندی مراقبت پرستاری سبب اصلاح کیفیت مراقبت, کاهش هزینه های مراقبت پرستاری و در نهایت اصلاح کیفیت زندگی بیماران می گردد. از میان تئوری های پرستاری که در بیماری های مزمن مورد تحقیق قرارگرفته اند, مدل مراقبت از خود یا چارچوب خود مراقبتی اورم[1] است . اگرچه مطالعات کمی بسیاری در بکارگیری مدل خود مراقبتی اورم در بیماری های مختلف صورت گرفته اما مطالعات کمی با استفاده از پرسشنامه محدود نمی تواند عمق و پیچیدگی ادراکات و نظرات افراد را در مورد خود مراقبتی بیابند. مطالعات کیفی محدودی درباره تجارب و ادراکات پرستاران درمورد خود مراقبتی انجام شده و این مطالعه به روش تحلیل محتوا با هدف شناسایی عوامل موثردر بکارگیری مدل خود مراقبتی باعث بکارگیری مداخلات کارا در زمینه مراقبت شده و به علاوه دید وسیعی در زمینه آموزش به پرستاران ارائه می نماید.

روش کار:

مطالعه حاضربا روش کیفی با رویکرد تحلیل محتوا انجام شده است. نمونه گیری به صورت هدفمند که 4کارشناس ارشد پرستاری داخلی - جراحی و 4 دانشجوی دکتری پرستاری انتخاب و داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته[2] جمع آوری شدند. برای تأیید دقت و صحت داده ها از شیو ه های پرسش از همکار و چک توسط اعضا استفاده گردید. داده ها , نام گذاری داده ها و بدست آوردن کدهای تحلیلی و در نهایت تشخیص تم ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد.

نتایج:

مشارکت کنندگان در این مطالعه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری مدل خودمراقبتی را در5 درون مایه , شامل " عوامل مرتبط با مدل ", " عوامل جسمی "," عوامل اجتماعی " , "عوامل روانی" ,"عوامل سیستم مراقبتی" بیان کردند.

نتیجه گیری:

تجارب مثبت و منفی در بکارگیری مدل نشان دهنده نقش عوامل در بگارگیری مدل خود مراقبتی است. عوامل تاثیرگذارممکن است موجب عدم بکارگیری خود مراقبتی یا ناقص بودن آن شود و عوامل تسهیل کننده باعث استقلال بیمار در خود مراقبتی می شود. آشنایی بیشتر پرستاران با مدل خود مراقبتی بر عملکرد آنها در مورد نقش حرفه ای پرستاری به منظور اصلاح وضعیت حاضر پیشنهاد می شود.


جهت دریافت فایل عوامل تاثیرگذار در بکارگیری مدل خود مراقبتی اورم: تحلیل محتوا لطفا آن را خریداری نمایید

لینک کمکی